Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 12:00 - 14:00
Plenumsmøte: Grenseløs ressursgrådighet / Plenary: Borderless resource greed

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

NO:  Norge legger beslag på store ressurser verden over. Norsk økonomi og store norske selskaper er avhengig av ikke-fornybare ressurser, som olje, fosfor og bauxitt, og fornybare ressurser som er knappe av miljømessige eller sosiale hensyn. Mye av ressursene finnes i utviklingsland. Jakten på de siste ressursene skaper store utfordringer med henblikk på miljø, klima, menneske- og arbeiderrettigheter og rettferdig fordeling. Globalt er nordmenn på forbrukstoppen og vi beslaglegger også store områder matjord rundt om i verden og store deler av verdens ferskvann som brukes i produksjonen av vår vareoverflod.

• Kan Statoil og andre norske oljeselskaper fortsette utvinningen om vi skal nå de klimapolitiske målene? Og hvem har rett til å bruke den oljen som er igjen?
• Er det rettferdig at norske Hydro skal tømme de siste bauxitt reservene i verden? Hva skjer med lokalbefolkning og miljø rundt utvinningen? Kan vi være sikre på at norske investeringer ikke fører til menneskerettighetsbrudd i andre land?
• Er det riktig at vi skal ta jord og vann fra fattige i Brasil for å spise stadig mer oppdrettslaks og kjøtt? Og hvordan skal man fø verdens befolkning i framtida når Yara bruker opp de siste fosfor ressursene?
• Skal ferskvann forurenses i produksjon av våre luksusvesker og meloner, når lokalbefolkningen har manglende tilgang på rent vann?
•  Regjeringen vil godkjenne gruvedrift i Finnmark som Sametinget mener bryter folkeretten. Har staten rett til å utvinne mineraler dersom det ødelegger samisk kultur?

EN:
Norway lays claim to large resources worldwide.  The norwegian economy and large norwegian companies are dependent on non-renewable resources, such as oil, phosphorus and bauxite, and renewable resources which are scarce by environmental or social considerations. Much of these resources are found in developing countries. The search for the latest resources creates significant challenges with respect to the environment, climate change, human and labor rights and fair distribution. Globally, Norwegians are in a consumption peak and we confiscate vast areas of topsoil around the world and much of the world's fresh water used in the production of our commodity abundance.

• Can Statoil and other Norwegian oil companies continue production if we are to reach our climate policy targets? And who has the right to use the oil that is left?
• Is it fair that Norwegian Hydro is emptying the last bauxite reserves in the world? What happens to the local population and the environment related to resource extraction? Can we be sure that Norwegian investments do not lead to human rights violations in other countries?
• Is it right that we should take soil and water from the poor in Brazil to eat increasingly farmed salmon and meat? And how will we feed the world's population in the future when Yara uses up the last of phosphorus resources?
• Should fresh water be contaminated in the production of our luxury handbags and melons, when the locals have no access to clean water?
• The government will approve mining in Finnmark that the Sami Parliament considers a violation of international law. Does the State have the right to extract minerals if it destroys Sami culture?

Moderators
Speakers
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Framtiden i våre hender og Handelskampanjen
Heidi Lundeberg er researcher og rågiver i Framtiden i våre hender. Hun er styremedlem i Handelskampanjen og Karibu. Lundeberg har bakgrunn som leder i Latin-Amerikagruppene og nestleder i Attac. Lundeberg har en master om ressursforvaltning i Bolivia, gjennomført flere feltarbeid... Read More →
avatar for Emiliano López

Emiliano López

Økonom og aktivist, Patria Grande
Emiliano López har en PHD i samfunnsøkonomi fra Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. Han er for tiden tilknyttet CONICET (nasjonalt råd for vitenskap og teknologi). Han er dessuten av CECS (senter for studier for sosial endring), en tverrfaglig politisk tenketank... Read More →
avatar for Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka

Sametingsrådet, Sametinget
Silje Karine Muotka (født 12. april 1975) fra Nesseby er en norsk politiker, bosatt i Alta. Muotka er sametingsrepresentant og medlem av Sametingsrådet. Muotka ble første gang valgt til Sametinget i 2009, fra Nordre valgkrets, og representerer partiet Norske Samers Riksforbund... Read More →
avatar for Anne Van Schaik

Anne Van Schaik

Europe Economic Justice Campaigner, Friends of the Earth
Heads the European work of the Treaty Alliance;  Friends of the Earth Europe -  economic justice campaigner.
avatar for Ingrid Skjoldvær

Ingrid Skjoldvær

Leder, Natur og Ungdom
Ingrid Skjoldvær er leder i Natur og Ungdom, hvor hun tidligere har vært nestleder. Skjoldvær har jobbet mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord, og var med under sivilt ulydige aksjoner ved Førdefjorden i februar 2016. Hun er styremedlem i Folkeaksjonen for... Read More →

Artists
avatar for Film: Terra Nullius (av Siri Hermansen)

Film: Terra Nullius (av Siri Hermansen)

Siri Hermansen investigates unforeseen affects in societies that are undergoing deep economic, environmental or cultural changes. Her work offers unusual micro-perspectives on contemporary methods of survival and processes of adaption from (post) industrial societies that can... Read More →
avatar for Isalill S.Kolpus

Isalill S.Kolpus

Leder, Noereh
Leder for Noereh, den samiske ungdomsorganisasjonen.  Isalill skal lese diktet "Oppskriftet for Herrefolk" av Mari Boine.
avatar for Marja Helena Mortensson

Marja Helena Mortensson

Sangeren og joikeren fra Svahken Sïjte, Engerdal i Hedmark, er en av noen få hundre personer som snakker sørsamisk. Musikken hennes har budskap som formidler den sørsamiske kulturen. Hun har en oppsiktsvekkende stemme og en sterk tilstedeværelse med en bevissthet rundt sin samiske... Read More →


Saturday October 29, 2016 12:00 - 14:00 CEST
Folkets hus, sal A Youngs gate 11
  Miljø, English, Plenumsmøte